Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  09/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και παράδοση αναλωσίμων υλικών στη Σχολή Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης  με  τίτλο «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ – Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 380038 και κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1123 και Συντονιστή της κύριας ομάδας τον Δρ. Άνθιμο Ξενίδη, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ συνολικού προϋπολογισμού 22.992,29(είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 03-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 02-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.