Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  52/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. και το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ – ΕΜΠ – ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης», στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380040, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1115 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 09-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 06-03-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.