Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλατφόρμας bioresource digital display tool & mind maps (Output 3.2 – Deliverable 3.3/ WP3 Assessment of bioenergy resource potentials and energy flows in port areas) στα πλαίσια του έργου “Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020/ acronym EPIC 2020”. Το ερευνητικό έργο με κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1992, συντονίζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Αντώνιος Κοκόσης. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 09-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 06-03-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ.