Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  09α/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την διαμόρφωση εσωτερικού χώρου σε εργαστήριο για κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1» (συντ.τίτλου: EΠΙΠΑΓΚΥΤ) και κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-12-1045, στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1328.και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Δημήτρη Χατζηαβραμίδη. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 60.000€ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 02-10-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 01-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.