Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  77/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των υλικών αναβάθμισης της θερμοκάμερας FLIR-SC5500 του οίκου FLIR στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: “Roughness design towards reversible non- / full- wetting surfaces: From Fakir Droplets to Liquid Films” (κωδικός ΕΔΕΙΛ 63/177500). Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο κ. Αθανάσιος Γ. Παπαθανασίου,  Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών, τομέας  Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (16.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 16-3-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.