Ματαίωση διενέργειας του διαγωνισμού 9α/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το έγγραφο του Ε/Υ κ. Χατζηαβραμίδη με αρ. πρωτ. 6947/10-3-2015 απαιτείται α) η τροποποίηση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού σε 60.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) η αλλαγή του τόπου παράδοσης από το Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και γ) η αλλαγή του εμβαδού του χώρου από 47τμ σε 12τμ. και ως εκ τούτου ματαιώνεται η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  09/2013 για την διαμόρφωση εσωτερικού χώρου σε εργαστήριο για κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών, με προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για το Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΕΟΧΤ), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1» (συντ.τίτλου: EΠΙΠΑΓΚΥΤ ) και κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-12-1045, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1328, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Δημήτρη Χατζηαβραμίδη, που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1328.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20-03-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.