Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  103/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενισχυτή για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας (Broadband RF Power Amplifier, 1GHz-6GHz, 50W), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-3 στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων: α) με τίτλο «Διηλεκτρικές Δοκιμές και Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ατρωσίας» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/1957 β) με τίτλο «Δοκιμές Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων και Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσίας» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/2150 και γ) με τίτλο, «Μετρήσεις Μονωτικών Ιδιοτήτων και Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσίας Υλικών και Εξοπλισμού» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/2210 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κ. Ιωάννη Αθ. Σταθόπουλο, που υλοποιούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Συμβούλου δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για τον διαγωνισμό 103/2014 που αφορά την προμήθεια ενισχυτή για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας (Broadband RF Power Amplifier 1GHz-6GHz 50W, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 6 Δικαιολογητικά του τεύχους προκήρυξης, διότι εκ παραδρομής έμεινε στο σημείο των δικαιολογητικών και μόνο.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-3-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 18-3-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.