Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  110/2014 για την για την προμήθεια εξοπλισμού  αέριας χρωματογραφίας , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου με  τίτλο: « Advanced Substitute Natural Gas from Coal with Internal Sequestration of CO2» ( ακρωνύμιο CO2freeSNG2.0) , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση                    (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1984, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ κ. Καρέλλα Σωτήριο.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20-3-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-3-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.