Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  60/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οργάνου Ξηραντήρα με Ψεκασμό που η παράδοσή του θα γίνει στο Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, του έργου με τίτλο: “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (ALGAJUICE)”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) Ε.Π. Αττικής Α.Π.3 και Ε.Π. ΕΠΑΕ. ΑΠ.1, με Κωδικό ΓΓΕΤ ISR_3301, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/121300 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Παππά Αθηνά. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (Σύνολο 16.260,16 € πλέον ΦΠΑ).

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22-04-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 21-04-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ.