Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  55/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια προσθήκης εξαρτήματος Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων και Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας για ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και περιβάλλοντος, που η παράδοσή τους θα γίνει στη σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Η προμήθεια αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SHELL» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Χαριτίδη. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 24.288,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24-04-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-04-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ.