Προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 59/2014 για την:

Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ, ΤΗΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ  KAI  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ   ΕΚΘΕΣΗΣ

Β) ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ

Γ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ -CATERING ΚΑΙ

Δ)ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ  – Ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς: αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την ακριβή ψηφιακή αποτύπωση και αναδημιουργία σκελετικών τμημάτων των τελευταίων ευρωπαϊκών ελεφάντων» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380135, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1128 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χριστόφορο Προβατίδη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο πόσο των 89.000,00€ (συμπ.Φ.Π.Α) και έχει ως εξής:

-Για το Τμήμα Α  σε   59.000,00 Ευρώ (συμπ.Φ.Π.Α)

-Για το Τμήμα Β  σε   15.000,00 ΕΥΡΩ (συμπ.Φ.Π.Α)

-Για το Τμήμα Γ  σε   7.000,00 Ευρώ (συμπ.Φ.Π.Α)

-Για το Τμήμα Δ  σε   8.000,00 Ευρώ (συμπ.Φ.Π.Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 03/04/2015 και έχει λάβει Α/Α συστήματος 8808.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27-04-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 21/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.