Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  118/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης που η παράδοσή τους θα γίνει στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Καινοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Φυσικών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στον Άξονα Προτεραιό-τητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380147, Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1117 και Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Σταύρο Κ. Κουρκουλή. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού είναι 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (13.821,14 € ποσό πλέον ΦΠΑ).

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 05-06-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 04-6-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.