Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  92/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής ύλης που η παράδοσή τους θα γίνει στο ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 299947, και με Ιδρυματική Υπεύθυνο της πράξης την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Λάμπρου. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 8.727,03€ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 28-5-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 27-5-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.