ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Η ονομαστική χωρητικότητα δεν προκύπτει από το απλό γινόμενο των τριών διαστάσεων Βάση χ Ύψος χ Πλάτος αλλά προσδιορίζει την κατηγορία χωρητικότητας στην οποία ανήκει ο εργαστηριακός κλίβανος

Κάθε μία από τις αναγραφόμενες εσωτερικές διαστάσεις (150mm)είναι η ελάχιστη απαιτούμενη διάσταση .

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  05/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού κλιβάνου υψηλών θερμοκρασιών», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380143, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1135 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Τσετσέκου Αθηνά. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 17.330,00€ μη συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24-6-2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.