Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  96/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380143, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1135 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Τσετσέκου Αθηνά. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 5.874,00 € μη συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24-6-2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.