Προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2015 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, «Για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση βιοϊατρικών πειραμάτων που πραγματοποιούνται στο Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών», προϋπολογισμού 90.509,00 € (μη συμπ.ΦΠΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ERC- ΕΣΠΑ με τίτλο «Ανάπτυξη πρωτεομικών και εμβιομηχανικών τεχνικών για την καταπολέμηση εκφύλισης χόνδρου» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1160 και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Λεωνίδας Αλεξόπουλος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις  12/06/2015 και έχει λάβει Α/Α συστήματος 12054

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 06-07-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.