Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  70/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων Μεταλλικών Εργαστηριακών Δοκιμίων που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Ε.Μ.Π. – Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – ENSSTRAM Πρωτότυπες Έννοιες Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών για τον Ενεργειακό Τομέα με τη Χρήση Σύγχρονων Υλικών», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό 4916, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1201 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Γαντέ. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 4.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 3-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 2-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.