Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχείο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 380143, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1135 και με Συντονιστή την Αναπλ. Καθ. κα. Αθηνά Τσετσέκου ΕΜΠ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 02-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 01-09-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ.