Ηλεκτρονικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Νο 25/2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Σπουδαστικών Υποθέσεων», προϋπολογισμού 166.665,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Σπουδαστικές Υποθέσεις, της πράξης «e-EMΠ:Ψηφιακές Υπηρεσίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό MIS 304203 και Κ.Α. 68/1341, του Άξονα Προτεραιότητας “02 – Αειφόρος ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (Ε.Π. Αττική), με φορεα χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΨΣ), Αναθέτουσα Αρχή τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Τσαμάκη. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 11/09/2015 και έχει λάβει Α/Α συστήματος 15853.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 05-10-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 28-09-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.

Διευκρινίσεις για τον Ηλεκτρονικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 25/2015

http://announcements.edeil.ntua.gr/node/232