Προκήρυξη του ηλεκτρονικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 111/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια διακομιστών (servers) συστημάτων δικτυακής αποθήκευσης NAS, Η/Υ γραφείου, φορητών Η/Υ υψηλών προδιαγραφών αντοχής (heavy duty), φορητών εξωτερικών δίσκων και flashdisk, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών UPS» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2035 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου Seismo» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Kαθηγητή κ. Δ. Παραδείση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εικοσιοκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 22.764,22€ και ΦΠΑ 5.235,78€.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 31/8/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», και στο ΠΔ 60/07. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών θα είναι στις 25/8/2015, ημέρα Τρίτη.