Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της ομάδας Β: Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας (CPV 38432200-4) Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών (CPV 38424000-3), Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων», (CPV 38424000-3), συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών. Επίσης, θα συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems” με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV : Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος  28845.     

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12-11-2016,  ημέρα Σάββατο  και ώρα 13:30 μ.μ.

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 07-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.