Περιληπτική προκήρυξη 80/2014 για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση Νο 80/2014 λογισμικού FLAC 3D Version 5.0 συμπεριλαμβανομένων των Dynamic Option και C++PLUG-IN, λογισμικού ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στις τρείς διαστάσεις, με παράλληλη δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικών αναλύσεων με χρήση καταστατικών προσομοιωμάτων εισαγμένων στο πρόγραμμα από το χρήστη, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Θαλής ΕΜΠ. Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής μόνωσης», με MIS 380043, Κ.Α. 68/1122 και επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γ. Μπουκοβάλα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία NEOTEK O.E  Π. Ξυστρής & Σία