ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37/2015  για την προμήθεια αναλωσίμων θερμοπλαστικών υλικών 3D εκτύπωσης και σχετικού υποστηρικτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για τη 3D εκτύπωση πρότυπων οστών του E. tiliensis στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ – Ε.Μ.Π. – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ» με κωδικό MIS 380135, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1128 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χ. Προβατίδη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.358,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία  4th Dimension Technologies S.A., Σεβαστουπόλεως 89, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, ΑΦΜ 997986615, ΔΟΥ: ΦΑ.Ε. Αθηνών.