ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12/2015 για την προμήθεια συμπληρωματικού συστήματος μέτρησης πίεσης Microdaq32-NS Pressure acquisition system συνοδευόμενο από την απαραίτητη μονάδα επικοινωνίας με υπολογιστή MicroDaq-INT και MicroDaq-Cab-1 και βαθμονόμηση του συνολικού συστήματος σε διαφορετικές θερμοκρασίες στην Αγγλία στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «REWIND: Κανόνες σχεδιασμού για επισκευή πτερυγίων ανεμογεννητριών» ,Κ.Α. 68/1163 (11ΣΥΝ-7-1000) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Σπ. Βουτσινά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.560,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία CHELL Instruments LTD, Folgate House , Folgate Road, North Walsham Norfolk NR28 0AJ, England, VAT Reg. No GB665 9103 19.