ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 101/2014 για την προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού GOT IT. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΜΠ: «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ) κωδικός MIS:380164, κωδικός ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ κ. Ιωάννη Προυσαλίδη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία CEDRAT S.A., 15 Ch. De Malacher Inovallee, 38246 Meylan Cedex, France.