ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100/2014 για την προμήθεια τριών τρισδιάστατων ψηφιακών επιταχυνσιογράφων μεγάλης ευαισθησίας και καταγραφής μεγάλου εύρους συχνοτήτων για την καταγραφή σεισμών. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Σύγχρονη Μεθοδολογία Εκτίμησης της Σεισμικής Τρωτότητας και Αντισεισμικής Αναβάθμισης Λιμενικών Συστημάτων», κωδικό ΕΕ 68/1112 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Γ. Γκαζέτα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.220,00 $ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Η Εταιρεία GURALP SYSTEMS Ltd. , 1-3 Midas House, Calleva Park , Aldermaston Reading RG7 8EA. England.