Περιληπτική Προκήρυξη Νο 97/2014 για την προμήθεια συστήματος βιομηχανικού ελέγχου αποτελούμενο από τα κύρια εξαρτήματα (CMA34CRD170HR-4096, ATX3510HR-190W, DM35820HR) και τα παρελκόμενα τους (XK-CM311 & SATA34106HR) για εφαρμογές ρομποτικής. Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης « Αριστεία: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1972 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ε. Παπαδόπουλο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.529,64 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.