Για τη βαθμονόμιση α) δύο πλαισίων φόρτισης της MTS β) μιας φωτογραφικής μηχανής υψηλής ταχύτητας (high speed camera) της Photron και γ) συστήματος ακουστικής εκπομπής της Mistras Group Inc, στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ -ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Καινοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Φυσικών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με MIS 380147, με κωδ. Ε.Ε. 68/1117, και με συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Κ. Κουρκουλή, με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων κατόπιν της 31ης/2015 Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 04/11/2015 και αφού έλαβε υπόψη το με Αρ. Πρωτ. 28266/21.10.2015 αίτημα του Καθ. κ. Κ.Κουρκουλή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1. Βαθμονόμιση δύο πλαισίων φόρτισης της MTS: 6.765,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Βαθμονόμιση μιας φωτογραφικής μηχανής υψηλής ταχύτητας (high speed camera) της Photron: 5.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Βαθμονόμιση συστήματος ακουστικής εκπομπής της Mistras Group Inc: 3.936,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

1. Βαθμονόμιση δύο πλαισίων φόρτισης της MTS: ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π.ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ

2. Βαθμονόμιση μιας φωτογραφικής μηχανής υψηλής ταχύτητας (high speed camera) της Photron: METRICA AE

3. Βαθμονόμιση συστήματος ακουστικής εκπομπής της Mistras Group Inc: Mistras Group Hellas A.B.E.E