ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 131/2012 για την προμήθεια βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού τροποποιημένου για την εκτέλεση πειραματικών μετρήσεων : «Μεμονωμένου Καιγόμενου Αντικειμένου-ΜΚΑ» (Single Burning ItemSBI) για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου FIRE-FACTS» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1978 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Μ. Φούντη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 64.550,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία FIRE Division of WFRGENT NV- Ottergemsesteenweg- Zuid 711, B-9000 Gent Belgiun.