Περιληπτική Προκήρυξη  108/2014 για την προμήθεια συστήματος βιομηχανικού ελέγχου αποτελούμενο από τα κύρια εξαρτήματα (CMA34CRD1700HR-4096, ATX3510HR-190W, DM35820HR) και τα παρελκόμενα τους (XK-CM311 & SATA34106HR) και DM6604HR για εφαρμογές ρομποτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ:Bιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. MIS 379424 κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1126 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Ε. Παπαδόπουλο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.939,24€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Sistemi Avanzati Elettronici srl, Via Marconi 11/D- 13836 (BI)