Περιληπτική Προκήρυξη 107/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού αποτελούμενο από 1) Τρία (3) πιεζοηλεκτρικά σφυριά κρούσης μοντέλο 086C03 PCB PIEZOTRONICS μετά των παρελκόμενων τους 2) Τρία (3) πιεζοηλεκτρικά σφυριά κρούσης μοντέλο 086C01 PCB PIEZOTRONICS μετά των παρελκόμενων τους 3) Είκοσι (20) πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης μοντέλο Μ353Β17 PCB PIEZOTRONICS μετά των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Αγορά οργάνων στα πλαίσια του έργου IMS-PB-DIAGNOSIS» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2052 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Θ. Γεωργίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.999,78 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε. , Καραολή & Δημητρίου 13, 11146 Γαλάτσι , Αθήνα, ΑΦΜ: 095438702 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.