Περιληπτική προκήρυξη 106/2014 για την προμήθεια λογισμικού πακέτου μελέτης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων PC-OPERA software suite στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΜΠ: «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ) στον Άξονα Προτεραιότητας “11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με κωδικό MIS 380164, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Ιωάννη Προυσαλίδη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.380,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Electromagnetic Valley Ltd. , 9 Byzantium Str. Ayios Dhometios, 2370 Nicosia, Cyprus.