Περιληπτική προκήρυξη 104/2014 για την διακρίβωση δύο (2) οργάνων (ILT 1700) τα οποία περιλαμβάνουν και τέσσερις (4) αισθητήρες μέτρησης (heads) της εταιρείας International Light Technologies (USA) η οποία θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ – Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 379524, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1133 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Φραγκίσκο Β. Τοπαλή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.214,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε., Θεσσαλονίκης 79-81, 183 43 Μοσχάτο, Αθήνα, με ΑΦΜ 084018345, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά.