Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
α) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 43492/8-12-2021 ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί θέσης εκτός λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. μέχρι την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 8:00 π.μ. με σύσταση για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Παρασκευή 24-12-2021,
β) το γεγονός ότι για τον Νο 13/2021 διαγωνισμό έχει ήδη καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 22-12-2021 και ημερομηνία αποσφράγισης στις 23-12-2021 και έχει αναρτηθεί σε ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και ΕΜΠ και
γ) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στις 13-12-2021 (61η/2021 Συνεδρίαση)

μεταθέτουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών του διαγωνισμού Νο 13/2021, με α/α συστήματος 141688, για την Παρασκευή, 31-12-2021 και ώρα 23:59 μ.μ. και την αποσφράγιση των προσφορών την Δευτέρα, 3-1-2022 και ώρα 9:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Αέριου χρωματογράφου με ανιχνευτή μάζας (GC/MS) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «VEGAN BURGER : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με κωδικό MIS/ΟΠΣ: 5075096, κωδικό ΕΛΚΕ 68146400, Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθ. Μ. Κροκίδα και συνολικό προϋπολογισμό 50.645,16€, πλέον ΦΠΑ 24% 12.154,84€, ήτοι σύνολο 62.800,00€.