Λαμβάνοντας υπ’ όψιν

α) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 15624/28-03-2023 ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 07-04-2023 και ώρα 15.00 μ.μ. μέχρι την Τρίτη 11-04-2023 και ώρα 09.00 μ.μ. με σύσταση για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες,

β) το γεγονός ότι για τον Νο 1/2022 διαγωνισμό έχει ήδη καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 10-04-2023 και ημερομηνία αποσφράγισης στις 11-4-2023 και έχει αναρτηθεί σε ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και ΕΜΠ και

γ) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στις 31-03-2023 (13η/2023 Συνεδρίαση),

μεταθέτουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού Νο 1/2022, με α/α συστήματος 183577, για την Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 23:59 μ.μ. και την αποσφράγιση των προσφορών την Τετάρτη, 26/04/2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι της Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 19158/23-03-2023 παραμένουν ως έχουν.

Ο διαγωνισμός αφορά την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού με χρήση της τεχνολογίας εξόρυξης λυμάτων Sewer Mining, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMPETUS: Dynamic Information management approach for the implementation of climate resilient adaptation packages in European Regions». To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  HORIZON-2020, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101037084, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2417 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Χ. Μακρόπουλο και προϋπολογισθείσας αξίας 145.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 34.800,00€, συνολικής αξίας 179.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997.