Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΕΜΠ,  επαναπροκηρύσσει τα τμήματα 1,2,4,5 και 6 (είδη 1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2) του Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 47.475,81€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 11.394,19€ ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 58.870,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)”», με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη και Κ.Α. 60/0200. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2017 (έκδοση ΣΑΕ146 με Α.Π. 114780/20-10-2017) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κωδικό 2017ΣΕ14600006 και προϋπολογισμό 427.000,00€.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/07/2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.