Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2014 για τα τμήματα Α,Β,Γ και Ε με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Εργαστηριακών αναλώσιμων που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ – Ανάπτυξη σύνθετου υλικού και συναφών τεχνικών εφαρμογής και παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας για αεροπορικές εφαρμογές και διερεύνηση δυνατότητας αυτοΐασης», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 379412, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1134 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Γ.Τσαμασφύρο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 23-9-2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 22-9-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.