Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  118/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γρα­φικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενί­σχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της και­νο­το­μί­ας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευ­ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380147, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1117 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Ανα­­πληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρο Κουρκουλή. Το ποσό του προϋπολογισμού ορί­ζε­­ται στα 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.