Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  40/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την κατασκευή μοντέλου πτέρυγας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ – Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκο Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγραμμάτος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 379421, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1110 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Σπυρίδωνα Βουτσινά. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται στα 10.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 13-03-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 12-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.