Για την «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού – Τμήμα 1: : Στοιχειακός αναλυτής τύπου WDXRF με φθορισμό ακτίνων Χ με CPV 38947000-7, προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 19.354,84, σύνολο 100.000,00€, στο πλαίσιο του έργου«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ INTEGRATED MANAGEMENT OF PHOTOVOLTAIC PANELS FOR MAXIMUM MATERIALS RECOVERY – ΦΩΤΟΜΕΓΑ/PHOTOREC» με κωδικό MIS 5031873, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1292 και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεράσιμο Λυμπεράτο, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2821/31-07-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )