Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού με χρήση της τεχνολογίας εξόρυξης λυμάτων Sewer Mining, στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMPETUS: Dynamic Information management approach for the implementation of climate resilient adaptation packages in European Regions». To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  HORIZON-2020, με Αριθμό Συμβολαίου (Grant agreement) 101037084, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2417 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα  Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Χ. Μακρόπουλο και προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 145.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 34.800€, 179.800,00€ (εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, χωρίς δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997.

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα», κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και αναβάθμιση κατασκευών πρότυπου εξοπλισμού και επιστημονικών διατάξεων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )