Για την «Προμήθεια Κατασκευής πρότυπου συστήματος επεξεργασίας άλμης» συνολικού προϋπολογισμού 210.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου Zero brine “Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries” με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 730390, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2157, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-IND-CE-2016-17, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθ. Μ. Λοιζίδου.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια κατασκευών πρότυπου εξοπλισμού και επιστημονικών διατάξεων» κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )