Επαναληπτική 3η προκήρυξη του προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού 34/2012 για την προμήθεια, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία κατάλληλου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ Β για την υλοποίηση των Υποέργων & Δράσεων της Οριζόντιας Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS 304202 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ομάδας Β, ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17-06-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 16-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.