Επαναληπτική προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών που η παράδοσή τους θα γίνει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 299947, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1011 και με Ιδρυματική Υπεύθυνη της Πράξης την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Λάμπρου. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 1.500,00€ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.219,51€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24-7-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.