Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 4/2015 «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό  Υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα για  την Ομάδα Α΄  ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ενώ για την Ομάδα Β΄ ανέρχεται σε 15.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για κάθε ομάδα ειδών/υπηρεσιών ξεχωριστά ή και για το σύνολο του διαγωνισμού (απαραίτητη προϋπόθεση να δίδεται προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα υπηρεσιών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr έχει λάβει Α/Α συστήματος 13546.

 

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 21-08-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.