Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση  επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου  «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό Κ.Α 60/0200, και  Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη.  ταξινόμηση κατά CPV, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08: 30100000-0, 30232140-7, 31154000-0, 31644000-2, 32322000-6, (32420000-3, 32424000-1), (35125000-6 35125100-7 30237475-9 44321000-6), 35513200-5, 38000000-5, (38000000-5, 32222000-5), (38000000-5, 38300000-8, 38940000-6), (38000000-5, 38340000-0, 38410000-2), (38000000-5, 38424000-3, 38500000-0), (38000000-5, 38511000-0), 38290000-4, 38300000-8, 38330000-7, 38340000-0, 38342100-5, 38410000-2, 38424000-3, 38436500-5, 44423800-9, 44511000-5), συνολικού προϋπολογισμού 129.820 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (104.693,55€ ΦΠΑ : 25.126,45€,)

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 10-07-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ