Για την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (42.733,97€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (10.256,15€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών (52.990,12€).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Γρηγόριο Γρηγορόπουλο και Κ.Α. 65/2220.

Η κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει την εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων».

CPV:

– 31681500-8 Συσκευές Φόρτισης

– 31681300-6 Ηλεκτρικά Κυκλώματα

– 42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων

– 42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων

– 32584000-0 Μέσα Καταγραφής Δεδομένων

– 33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές

– 30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

– 30231300-0 Οθόνες απεικόνισης

– 30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών

– 30237131-6 Ηλεκτρονικές Κάρτες

– 30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)

– 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

– 42122130-0 Αντλίες νερού

– 42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού

– 31700000-3 Ηλεκτρονικό, Ηλεκτρομηχανολογικό και Ηλεκτροτεχνικό υλικό

– 32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας

– 32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας

-38542000-6 Σερβο-υδραυλικές συσκευές δοκιμών

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/09/2019, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.