Ο διαγωνισμός αφορά την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», Τμήμα 1: Λέϊζερ με προϋπολογισμό: 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € , Τμήμα 2: Οπτικός απομονωτής με προϋπολογισμό: 2.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 552,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 2.852,00 €, Τμήμα 3: Εξασθενητής δέσμης με προϋπολογισμό: 4.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.104,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 5.704,00 € και Τμήμα 4: Γαλβανομετρικοί καθρέπτες με προϋπολογισμό: 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.280,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 27.280,00 €, με CPV: 38636100-3 – Λέϊζερ, 38636000-2-Ειδικά οπτικά όργανα, συνολικού προϋπολογισμού (Τμήμα 1, Τμήμα 2, Τμήμα 3 και Τμήμα 4): 63.900,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 15.336,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 79.236,00 €, στο πλαίσιο του έργου: H2020-FETOPEN-1-2016-2017-801389 «Laser EnAbled TransFer of 2D Materials (LEAF-2D)», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/222500, και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, Τομέα Φυσικής, κα. Ιωάννα Ζεργιώτη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».                                  

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 15-01-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 21-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ