Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στο πλαίσιο του υποέργου Νο 15 της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002636 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1233 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5532/1664/A2, 31/10/2017 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510051 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Κέκο και συνολικό προϋπολογισμό 124.250,00€ με ΦΠΑ.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 21-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25-01-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ