Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού (πλήρους) συστήματος αντιδραστήρα  κατεργασίας ημί-ρευστων δειγμάτων υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με έλεγχο θερμοκρασίας σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες-πιέσεις και παράλληλη καταγραφή των φυσικοχημικών παραμέτρων του συστήματος» προϋπολογισμού 38.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 9.144,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 47.244,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ENSUREAL – INTEGRATED CROSS-SECTORIAL APPROACH FOR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE AND RESOURCE-EFFICIENT ALUMINA PRODUCTION», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια και Κ.Α. 63/2172.

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.